+48575300630 support@rewole.com

Regulamin

Regulamin szkoleń internetowych (webinariów)
„Marketing i RODO w KGW”

Informacje ogólne

 1. Organizatorem webinariów pt. „Marketing i RODO w KGW” jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach internetowych – webinariach.
 3. Webinaria przeznaczone są dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich.
 4. Udział w webinariach jest nieodpłatny.
 5. Celem webinarium jest przekazanie uczestnikom informacji i wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia.
 6. Webinaria prowadzone są przez ekspertów.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.webinaria-kgw.edu.pl

Uczestnicy webinariów

 1. Osoba zamierzająca uczestniczyć w webinariach dokonuje rejestracji poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.webinaria-kgw.edu.pl
 2. Rejestracja powinna nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin danego webinarium. Rejestracja w terminie późniejszym może spowodować brak możliwości uczestnictwa.
 3. W webinarium może jednorazowo uczestniczyć do 300 osób. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestnik webinariów poprzez akt uczestnictwa wyraża akceptację niniejszego regulaminu.

Tematyka i terminy webinariów

 1. Webinaria składają się z dwóch modułów tematycznych obejmujących zagadnienia:
  I – Marketing i Promocja w KGW – marketing i promocja kultury; promocja produktów lokalnych i tradycji; doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i marketingowych; public relations; inspirowanie uczestników do aktywnego zaangażowania się w promocję lokalnej kultury i dziedzictwa; identyfikacja unikalnych cech produktów i tradycji; techniki promocji; budowanie narracji, przygotowanie planów działania;
  II – RODO w KGW – definicje i pojęcia: prywatność, dobra osobiste, wizerunek, dane osobowe w kontekście przepisów prawa; obowiązki wg. RODO jakie ma do wykonania KGW; rozporządzanie posiadanymi danymi osobowymi; gromadzenie danych darczyńców, uczestników wydarzeń i innych beneficjentów Koła; deklaracja członkowska i jej podstawy prawne; zgoda i oświadczenie woli uczestników imprez KGW; zapewnienie poufności danych w siedzibie KGW; użytkowanie systemu teleinformatycznego (mailing itp.) KGW; zagadnienia związane z uczestnictwem w organizowanych przedsięwzięciach i wydarzeniach; dokumentacja ODO; IODO jako wsparcie wielu KGW wg RODO; odpowiedzialność za niezastosowanie się do wymogów RODO.
 2. Szkolenie organizowane są w terminach od 16 maja do 5 lipca 2024 r. wg kalendarium webinariów dostępnego na stronie rejestracyjnej www.webinaria-kgw.edu.pl
 3. Webinarium z zakresu Marketingu i Promocji w KGW trwa 2 godziny i odbywa się w terminach określonych w kalendarium w godz. 16 – 18, odrębnie dla każdego województwa. Dodatkowo dostępny jest jeden termin ogólny.
 4. Webinarium z zakresu RODO w KGW trwa 1,5 godziny i odbywa się w określonych w kalendarium terminach w godz. 16 – 17.30, odrębnie dla każdego województwa.
 5. Na szkolenia I i II należy zapisywać się osobno.
 6. Uczestnik webinariów może zadawać pytania pisemnie (czat) w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Sprawy techniczne

 1. Webinaria odbywają się w formule zdalnej, na platformie internetowej https://www.livewebinar.com
 2. Link do webinarium uczestnik otrzymuje na adres e-mail podawany przy rejestracji.
 3. Włączenie się do udziału w webinarium następuje poprzez klikniecie otrzymanego linku i wejście na platformę szkoleniową.
 4. Uczestnicy webinariów w trakcie jego trwania powinni mieć wyłączone mikrofony
  i kamery, aby nie zakłócać dźwiękowo prowadzenia szkoleń i nie przeciążać łączy.

Zaświadczenia udziału w webinarium

 1. Uczestnik webinarium uzyskuje prawo do otrzymania imiennego zaświadczenia potwierdzającego udział w nim.
 2. Zaświadczenia wystawiane są odrębnie dla szkolenia I Marketing i Promocja w KGW i II RODO w KGW.
 3. Zaświadczenia są wystawiane nieodpłatnie i automatycznie za pośrednictwem platformy internetowej.
 4. Zaświadczenia mają formę elektroniczną i są wysyłane na adres mailowy podany
  w momencie rejestracji uczestnika, w formacie PDF, do samodzielnego wydruku.

Pouczenie – ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zasady dokonywania zgłoszeń, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych administratorem pozyskanych danych osobowych uczestników szkoleń staje się Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący sposób: adres int.: https://nikidw.edu.pl/odo/, Narodowy Instytut Kultury
  i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zorganizowania webinariów, w zakresie informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolnym oświadczeniem woli uczestnika.. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości udziału w webinarium.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia webinariów.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia webinarium i wystawienia zaświadczenia udziału
  w nim.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu, na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
  a) dostępu do danych, informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) danych;
  c) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, ze skutkiem równoznacznym
  z rezygnacją z udziału w Konkursie.
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Kontakt
Instrukcja obsługi platformy dostępne jest pod adresem: https://www.livewebinar.com/manuals
Informacje organizacyjne i techniczne nt. webinariów można uzyskać pod adresem e-mail: support@rewole.com
Infolinia techniczna dostępna jest pod numerem 575 300 630